Pitanja za izborni predmet - Računari

 

PITANjA ZA IZBORNI PREDMET

Predmet: Računari

Školska godina: 2013/2014

 

1.      U sastav računarskog sistema ulaze  koje osnovne komponente?
2.      Glavne komponente procesora su?
3.      Paralelni registar
4.      Stek-memorija?
5.      RAM memorija?
6.      ROM memorija?
7.      Za opis karakteristika memorije koristi se više različitih parametara. Koji su osnovni?
8.      Čemu slući spoljna memorija?
9.      Kako se koristi keš memorija?
10.  Prihvatni registar?
11.  Koji tipovi memorije se nalaze na osnovnoj ploči?
12.  Osnovni koncept fonNojmanove arhitekture računarskog sistema?
13.  Upravljački registar?
14.  Registar pod nazivom akumulator?
15.  Sta je sadržaj registra?
16.  Kako moze da se vrši upisivanje i čitanje sadržaja registra?
17.  Paralelno upisivanje i čitanje u registar?
18.  Serijski upisivanje I čitanje u registar?
19.  Keš memorija?
20.  Koja je najbrža I najskuplja memorija u računarskom sistemu?
21.  Ko je uve termin “arhitektura računara”?
22.  Šta je magistrala?
23.  Vrste magistrale?
24.  Karakteristike magistrale?
25.  Šta se nalazi na matičnoj ploči?
26.  Primeri arhitekture računarskog sistema?
27.  Šta je registar?
28.  Brojački registar?
29.  Pomerački registar?
30.  Adresni registar procesora?
31.  Pokazivač steka?
32.  CISC arhitektura?
33.  RISC arhitektura?
34.  Operativna memorija?
35.  Koje brojne sisteme imamo?
36.  Kapacitet keš memorije je u  kom opsegu?
37.  U grupu ispisnih memorija, tj. memorija koje se mogu samo čitati, spadaju koje?
38.  Upis u stek i čitanje iz steka vrši se samo na jednom mestu, gde?
39.  Kod spoljne memorije koliko je vreme pristupa?
40.  Sekundarna memorija ima kapacitet od?
41.  Konceptualni model računara?
42.  Paketna obrada?
43.  Koji su osnovni režimi rada računarskih sistema?
44.  Šta je multiprocesiranje?
45.  Opisati obradu sa podelom vremena.
46.  Operativni sistem ima dve važne uloge, koje?
47.  Osnovni zadatak operativnog sistema je?
48.  Funkcije operativnog sistema su?
49.  Koji operativni sistemi su radili na tekstualnom modu?
50.  Postoje razne verzije Windows operativnog sistema, koje?
51.  Koji se operativni sistemi danas koriste?
52.  Šta su programski prevodioci?
53.  Šta su kompilatori?
54.  Šta su editori?
55.  Šta znači termin software?
56.  Softver se deli na?
57.  Komponente koje ulaze u sistemski softver su?
58.  Čemu sluzi aplikacioni softver?
59.  Programski sistemi dele se na?
60.  Programski prevodioci se dele na?
61.  Uslužni programi se dele na?
62.  Koliko instrukcija obično sadrži mašinski jezik?
63.  Struktura shhell-a i kerner operativnog sistema?
64.  Pojam procesa i njegova stanja?
65.  Sta je process?
66.  Svaki process ima tri fundamentalne memorijske sekcije, koje?
67.  U kojim stanjima se može naći neki process?
68.  Virtualna memorija?
69.  Stanje čekanja na process (READY), objasniti?
70.  Stanje čekanja na resurs (WAIT), objasniti?
71.  Algoritmi za dodelu procesa, nabrojati?
72.  First Come, First Served (FCFS).
73.  Shortest Job First (SJF).
74.  Round Robin (RR).
75.  Kad zastoj nastupa?
76.  Algoritam za dodelu procesa. Raspoređivanje na osnovu prioriteta procesa?
77.  Kako se na osnovu grafa dodeljenih resursa odredjuje da li se system nalazi u stanjju zastoja?
78.  Osnovne funkcije koje operativni system treba da postigne vezane za upravljanje memorijom su?
79.  Faze kroz koje program prolazi?
80.  Prednosti dinamičkog punjena memorije?
81.  Kad se koristi tehnika preklapanja (OVERLAY TECHNIQUE)?
82.  Dinamičko vezivanje (LINKING) funkcioniše na sledeči način?
83.  Ulazno-izlazne tehnike za prenos podataka su?
84.  Koji su sastavni delovi DMA kontrolera?
85.  Koji su tipovi DMA prenosa?
86.  Prednosti Linux-a u odnosu na Windows?
87.  Mane Linux-a u odnosu na Windows?
88.  Linux je rađen po uzoru na koji operativni system?
89.  Windows aktivni direktorijum?
90.  Uloga i značaj mrežnih operativnih sistema.
91.  Koja je osnovna funkcija DNS servera?
92.  Šta je domen i čemu služi?
93.  Šta je web hosting i čemu služi?
94.  Web serveri?
95.  FTP  serveri?
96.  SQL serveri?
97.  Koja je razlika izmedju nule i NULL vrednosti?
98.  Šta su entiteti?

99. Šta su atributi?

100.Čemu služi primarni ključ?

101.Čemu služi spoljni ključ?

 

102.Integritet i bezbednost podataka?

103.Zaštita od neovlašćenog pristupa?