Pitanja za izborni predmet - Računarske mreže i komunikacije

 

MAŠINSKO – ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA U PRIBOJU

PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA

OBRAZOVNI PROFIL: ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

 

Pitanja za izborni predmet: RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

 

 1. Šta je računarska mreža?
 2. Koje su prednosti umrežavanja računara?
 3. Analogni prenos podataka.
 4. Digitalni prenos podataka.
 5. Koji su sastavni delovi svake mreže?
 6. Šta su stanice?
 7. Šta je topologija povezivanja?
 8. Skicirati topologiju sa potpunim povezivanjem. Koji su nedostaci ove tehnike?
 9. Nacrtajte i objasnite topologiju u obliku prstena.
 10. Nacrtajte i objasnite topologiju u obliku stabla.
 11. Topologija u obliku magistrale.
 12. Šta je regenerator kod mreže u obliku prstena?
 13. Objasnite razliku između simpleksnog, poludupleksnog i dupleksnog prenosa.
 14. Objasnite princip asinhronog prenosa.
 15. Objasnite princip sinhronog prenosa.
 16. U kojim slučajevima se koristi asinhroni a u kojim sinhroni prenos podataka?
 17. Kako se mreže dele prema tehnici prenosa?
 18. Koja je osnovna karakteristika difuznih mreža?
 19. Skicirajte komutiranu mrežu i objasnite je.
 20. Navedite tri osnovna načina komutiranja.
 21. Objasnite tehniku komutiranja linija. Navedite dobre i loše strane ove tehnike.
 22. Objasnite tehniku komutiranja poruka. Koji su osnovni nedostaci ove tehnike?
 23. Objasnite tehniku komutiranja paketa. Skicirajte izgled paketa i objasnite funkciju svakog polja u paketu.
 24. Kako se mreže dele u zavisnosti od njihove veličine?
 25. Koja je funkcija podmreže kod globalnih računarskih mreže i od kojih se elemenata sastoji?
 26. Šta je modem i kada se koristi?
 27. Koja je funkcija multipleksera?
 28. Objasnite način rada ultipleksera za frekvencijsku raspodelu kanala.
 29. Skicirajte blok šemu priključivanja tri međusobno bliska terminala na multiplekser sa frekvencijskom raspodelom kanala.
 30. Objasnite način rada multipleksera za vremensku raspodelu kanala.
 31. Da li se modem koristi u slučaju vremenskog ili u slučaju frekvencijskog multipleksa?
 32. Zašto se vrši upredanje parica u kablu?
 33. Navedite podelu kablova sa upredenim paricama.
 34. Skicirajte i objasnite konstrukciju koaksijalnog kabla.
 35. Za koje frekvencije se koristi širokopojasni koaksijalni kabl?
 36. Šta je optičko vlakno?
 37. Navedite osnovne elemente optičkog kabla.
 38. Koje su prednosti a koji nedostaci optičkog kabla?
 39. Šta je šum i kako se izražava uticaj šuma?
 40. Od čega zavisi koliko će biti slabljenje signala?
 41. Šta su protokoli?
 42. Objasnite koncept troslojnog modela i funkciju svakog sloja.
 43. Kakva je razlika između mrežne adrese i adrese aplikacije?
 44. Šta su to tačke pristupa uslugama?
 45. Koji je osnovni zadatak referentnog modela?
 46. Skicirajte OSI referentni model.
 47. Koja je funkcija fizičkog sloja?
 48. Koji se protokoli najčešće koriste u sloju veze?
 49. Koja je osnovna funkcija sloja mreže?
 50. Objasnite funkciju sloja transporta. Po čemu se ovaj sloj razlikuje od fizičkog sloja, sloja veze i sloja mreže?
 51. Navedite neke od protokola sloja transporta.
 52. Koja je funkcija sloja sesije? Navedite neki od protokola ovog sloja.
 53. Koje su funkcije sloja aplikacije?
 54. Objasnite kako se u slučaju OSI referentnog modela vrši prenos podataka između dva računara.

Predmetni nastavnik:

Jasmina Husović