Pitanja za izborni predmet – Elektronika I

Pitanja za izborni predmet – ElektronikaI

 

PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA

 OBRAZOVNI PROFIL: ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA

 

 1.  Kristalna struktura poluprovodnika
 2. Slobodna naelektrisanja u poluprovodniku
 3. Poluprovodnici N-tipa
 4. Poluprovodnici P-tipa
 5. PN-spoj
 6. Polarizacija PN-spoja
 7. Proboj PN-spoja
 8. Usmeračke diode
 9. Karakteristike dioda
 10. Dioda u električnom kolu
 11. Radna tačka i radna prava
 12. Karakteristike dioda
 13. Jednostrani  usmerač
 14. Dvostrani usmerač
 15. Grecov usmerač
 16. Stabilizatorske diode
 17. Rimena stabilizatorskih dioda
 18. Kapacitivnost PN-spoja
 19. Varikap diode
 20. Prekidačke diode
 21. Pin dioda
 22. Šotkijeva dioda
 23. Tunel dioda
 24. Princip rada bipolarnih tranzistora
 25. Osnovne komponente struja u tranzistoru
 26. Koeficijent strujnog pojačanja tranzistora
 27. Načini vezivanja tranzistora
 28. Proizvodnja tranzistora
 29. Karakteristike tranzistora
 30. Ograničenja u radu tranzistora
 31. Ponašanje tranzistora na visokim učestanostima
 32. Ekvivalentna šema tranzistora
 33. Oznake tranzistora
 34. Pojačavači
 35.  Izobličenja
 36. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
 37. Radna prava i radna tačka
 38. Hibridni prametri tranzistora
 39. Ekvivalentna šema tranzistora
 40. Uzroci nestabilnosti radne tačke
 41. Stabilizacija radne tačke
 42. Grafička analiza pojačavača sa zajedničkim emitorom
 43. Izrazi za pojačanja
 44. Frekventna karakteristika pojačavača sa zajedničkim emitorom
 45. Milerov efekat
 46. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom
 47. Pojačavač sa zajedničkom bazom
 48. Darlingtonov spoj
 49. Klase rada pojačavača
 50. Pojačavač sa komplementarnim parom tranzistora
 51. Pojačavač sa kvazikomplementarnim parom tranzistora
 52. FET-ovi
 53. Princip rada FET-a
 54. Statičke karakteristike FET-a
 55. Parametri FET-a
 56. FET-ovi sa izolovanim gejtom
 57. MOSFET-ovi sa dva gejta
 58. VMOSFET-ovi
 59. Pojačavač sa zajedničkim sorsom
 60. Jednosmerni režim rada pojačavača sa FET-ovima
 61. Radna tačka i radna prava
 62. Automatski prednapon
 63. Pojačavač sa zajedničim gejtom
 64. Pojačavač sa zajedničkim drejnom
 65. Pojačavač sa MOSFET-om
 66. Višestepeni pojačavači
 67. Povratna sprega
 68. Barkhauzenov uslov oscilovanja
 69. RC oscilatori
 70. Oscilator sa induktivnom spregom
 71. Oscilator sa kapacitivnom spregom
 72. Oscilator u tri tačke
 73. Kolpicov oscilator
 74. Bipolarni tranzistor kao pekidač
 75. MOSFET kao prekidač
 76. Vrste tiristora
 77. Triodni tiristor
 78. Triak
 79. Diak
 80. Pobuđivanje triodnog tiristora
 81. Pobuđivanje diaka
 82. Pobuđivanje triaka
 83. Fotodiode
 84. Fototranzistori
 85. Fotootpornici
 86. Svetleće diode
 87. Tečni kristali

 

PREDMETNI  PROFESOR:

Nadežda Brašovanović